četvrtak, 22 decembar 2016 14:05

Elektronska arhiva

Kreirali smo aplikaciju za digitalizaciju vaše arhive.

Pomoću ove aplikacije možete u bazu podataka uspremiti sve vaše dokumente skenirane ili već ranije pripremljene u digitalnom obliku. Kao i sve naše aplikacije omoguća vam da korisnicima ovog sistema dodijelite odgovarajuća prava koja će im omogućiti da vide, pretražuju ili mijenjaju podatke za koje imaju dozvolu. U okviru aplikacije možete potpuno prilagoditi svojim potrebama sistem za brzo pretraživanje dokumentacije, te povezati vaše digitalne zapise sa fizičkim dokumentima, te pratiti promet fizičkih dokumenta kroz vrijeme.