Notary icon

Polise osiguranja

Kreiranje, štampa i izdavanje polisa osiguranja, za različite vrste osiguranja. Obračun bonusa i malusa za osiguranike.
 
invoice icon

Fakturisanje

Fakturisanje polisa, nota računi, Knjižne obavijesti, blagajna. Automatsko kreiranje dokumenata i naloga za knjiženje u glavnu knjigu. Praćenje naplate fakturisanih polisa.
Troškovi

Obrada šteta

Prijava štetnog događaja, prijava štete, ulazni i izlazni dokumenti, rezervacije, statusi šteta, nalozi za isplatu štete, evidencija uplata po šteti, troškovi obrade.
data management icon

Registar polisa

Stroga evidencija registra polisa, Stanje centralnog skladista, zaduženje i povrat polisa, rashodovanje polisa, pregled statusa polisa, OS, razduživanje polisa.
Folder Live Data icon

Regres

Praćenje statusa, aktivnosti i naplate regresa.
auction hammer icon

Sudski sporovi

Učesnici u sporu, vještačenja, statusi spora, aktivnosti, troškovi, naplata.